Syria Economy

varnameVariable Namecntididmacrovars
competitiveness index competitiveness index 165 5.767
corporate tax rate corporate tax rate 165 5.768
cpi cpi 165 5.769
currency currency 165 5.770
syrian currency syrian currency 165 5.771
current account current account 165 5.772
debt to gdp debt to gdp 165 5.773
economic growth economic growth 165 5.774
exports exports 165 5.775
gdp gdp 165 5.776
gdp per capita gdp per capita 165 5.777
imports imports 165 5.778
personal income personal income 165 5.779
population population 165 5.780
trade balance trade balance 165 5.781
unemployment rate unemployment rate 165 5.782